AKTIVER JAVASCRIPT FOR AT HANDLE. SE INSTRUKTION HER:

    


      

Generic Mediation - Community Mediation
Den nemmeste måde at lære om mediation på, er atstarte med det simple. Hvad virker i konflikter mellem børn? Det mesteaf det, der virker for børn, virker også for de fleste voksne. Du kanskaffe dig et godt, pædagogisk og enkelt overblik over ukompliceretudført mediation ved at gå ind på forlaget Alineas hjemmeside og findebogen nedenfor. Den koster 108 kr.
 
Titel:
 
Den kompetente lærer,
Konfliktløsning efter en vindermetode
Materiale:
 
Den kompetente lærer
Niveau:
 
Pædagogisk litteratur
ISBN:
 
978-87-23-00750-6
Omfang:
 
 
60 sider
Forfatter:
 
Hans Boserup og Susse Humle
Vægt kg.:
 
0,170
Pris kr.:
 
108,00
       
 
Du kan også skaffe dig et overblik over særligt interessanteaspekter af de forskellige mediationsstilarter ved at følge mine gratisforelæsninger over Skype. Send din Skypeadresse til mig på hans.boserup@gmail.com , så skal jeg fortælle dig om tidspunktet for næste forelæsning.
 
 
ADR
ADR er den internationale betegnelse for Alternative DisputeResolution eller alternativ konfliktløsning. I nogle dele af verden ervoldgift det alternativ, som folk først tænker på. I de fleste vestligelande er mediation eller mægling det, som folk først tænker på.
 
Mediation/Mægling
Nogle sondrer mellem mediation og mægling. Men hvad er der i etnavn? Det mest almindelige er at se de to navne brugt som synonymer.Navnene mediation og mægling bruges ofte i flæng, og der kan findesbåde mediation og mægling, som ikke dækker over processer, der er karakteristiske for mediation eller mægling i den nutidige betydning.
 
Hvad bogen og denne hjemmeside omhandler, har samme betydning formediation, mægling, forligsforhandlinger, familierådslag (konferencemellem barnets familienetværk og kommunens netværk),familiegruppekonferencer, dømmende cirkler, konfliktdialog, osv. Denlatinske rod i mediation (i midten) skal minde os om, at der i samtalenmellem parterne optræder en neutral og upartisk person.
 
Denne person hjælper parterne med at finde en egnet kontekst elleroverskrift for samtalens enkelte emner. Personen hjælper parterne, såde ikke taler om forskellige emner i den tro, at de taler om det samme.Når parterne kender de emner, som de vil beskæftige sig med undersamtalen, kan de prioritere som de vil. Mediator hjælper også parternei de senere dele af processen, så mulige løsninger passes sammen medden kontekst, som de skal indgå i.
 
Mægling har traditionelt været betegnelsen for en proces, hvorparterne henvender sig til en opmand, fortæller denne om konflikten oglytter til hans/hendes råd. I nutidig forståelse af mediation givertredjemanden ikke råd, og processen må derfor indrettes således, atparterne selv kan finde frem til, hvad der tjener dem bedst.
 
Hvad er konflikt?
Konflikt kan ses på mindst tre måder:
 • Konflikt kan defineres som spænding mellem en part, der ønskerforandring og en part, der ønsker status quo eller en anden forandring.
 • En konflikt kan defineres som et forsøg på at få opfyldt etuopfyldt behov eller forsøg på at eliminere eller reducere enbekymring.
 • En konflikt kan defineres som et sammenbrud eller en krise i parternes interaktion; typisk i parternes kommunikation.
 
Konflikter kan udspille sig på tre niveauer, og da en konfliktaltid udspilles under i sammenhæng med, hvem vi er sammen med, i denenkelte parts kontekst og under hensyn til, hvordan vi er organiseret,bliver de tre niveauer følgende:
 
1. Interpersonelle konflikter: Sammenstød mellem forbruger oghandlende, der bunder i værdiforskelle, kemiforskelle og/ellerforskellig adgang til data
 
2. Systemkonflikter: Konflikter udløst af:
 • uklare aftaler
 • for løs eller stram struktur
 • uklare og omskiftelige roller
 • kompetence-overlapning
 • eller mangel på ressourcer
3. Intrapersonelle konflikter: Stridende ”parter” inden i den enkelte part
 
Konflikter kan næres af forskellige præferencer
Myers og Briggs afdækkede, at parter har forskellige præferencer,og at konflikter kan reduceres eller afspændes, hvis parten udviklerkompetence som modpol til sin præference.
 
Seks måder eller stilarter
Jeg har systematiseret en lang række forskellige mæglingsmodelleri seks hovedstrømninger, måder eller stilarter. Men pas på; alpædagogisk forenkling koster i henseende til nøjagtighed. Når detdrejer sig om at uddanne mediatorer, eller det drejer sig om at giveden enkelte mediator et sprog for, hvad han/hun lige nu foretager sig,har systematikken imidlertid vist sig nyttig. Stilarterne er dels enreaktion på hinanden, og dels en udvikling af hinanden:
 
De 6 hovedstrømninger.
 • Oprindelig model (1970) – Bygger på freudiansk psykologi,transaktionsanalyse, avanceret forhandlingsteori og en stærk struktur.
 • Aftalefokuseret model (1980) – Afledet fra den oprindeligemodel, men er mere risikoovervejende, udspørgende og mediator gør ikkenoget særligt ud af empowerment (løft af kompetence) eller recognition(erkendelse og anerkendelse af forskelle).
 • Kognitiv systemisk model (1980) – Reaktion på inddragelse affølelser i mediation. Går alene på tankevirksomhed, klarlæggelse ogbeslutningstagen under brug af systemisk teori om bl.a. cirkulærespørgsmål, hypotese, strategi og neutralitet.
 • Narrativ model (1990) – Er som den kognitive systemiske ogden transformative mediation postmoderne og anser derfor i mediationrelationen for vigtigere end individet. Er kognitiv og bruger ivirkeligheden systemteorien fra en ny vinkel
 • Transformativ model (1990) – Reaktion på problemfokuseretmediation, hviler på kommunikationsteori og fokuserer på optimering afparternes dialog gennem empowerment og recognition. Interaktionen ansesvigtigere end fremtidige transaktioner
 • Humanistisk model (1990) – En anden reaktion påproblemfokuseret mediation. Søger under anvendelse af empowerment ogrecognition at skabe forbindelse mellem det hos parterne, der erkarakteristisk for det menneskelige væsen
Professionelle Tvister – Retsmægling
Retsmægling foregår på flere forskellige måder, men der er entendens til, at retsmægling, der udføres af jurister, kommer til atligne aftalefokuseret mediation. For domstolsjurister er det særligtsvært at opgive kontrollen over processen. Det samme tenderer at gøresig gældende, når jurister medierer uden for rammerne af retsmægling.Der er ingen mediationsgrunde til, at det skulle udvikle sig således.Men juraen og juristerne har en stærk tendens til at kolonisere deområder, som den/de kommer til at beskæftige sig med.
 
Hvad er Mediation for dig?
Når du har lært en eller flere af mediationsformerne til bunds ogtil gavns, vil du udvikle en mediationsgrundform, der passer med dinepræferencer (hvad er din foretrukne skrivehånd? – Højre eller venstre?)og dine værdiggrundsætninger.
 
Du vil finde ud af, at din grundform passer bedre til nogle parterend til andre. Du vil komme til at opleve parter, der ikke respondererså godt på din grundform som på andre mediationsformer. Derfor er detnyttigt at kunne operere i andre mediationsformer end de, der passermed dine præferencer. Altså højrehåndede kan have nytte af at kunnebruge venstre hånd.
 
Du vil opdage, at det ikke så meget er konfliktens natur ellerkarakter, der bestemmer, hvilken stilart, der passer øjeblikket bedst.Du vil finde ud af, at det i langt højere grad kommer an på, hvem dineparter i mediationen er. Men uanset, hvilken hovedstrømning, duopererer i eller tættest på, har du brug for en systematik og et sprog,så du kan gentage det, der virker og undgå at gentage det, der ikkevirker.
 
Linearitet
Traditionel juridisk bevisopfattelse er baseret på en individuelog lineær årsags-virkning tænkning. Vær opmærksom på, at en sådantænkning forudsætter, at livet kun leves i én dimension, og sådan ervirkeligheden jo ikke indrettet. Den foregår i hvert fald i tredimensioner og måske i flere. Lineær årsags-virkning tænkning er ennyttigt pædagogisk og social konstruktion, men altså ikke den nøjagtigevirkelighed.
 
Lineær årsags-virkning tænkning påvirker mange mediatorer, menheldigvis ikke alle. Måske er lineær årsags-virkning tænkning det, dermest adskiller det moderne fra det postmoderne. Hos mange oprindeligefolkeslag finder vi den holdning, som deles af de postmoderne, atalting afhænger af alle ting. At intet ord og ingen handling givermening uden at blive set i sin kontekst.
 
Cirkularitet
Den postmoderne tænkning ser ikke to begivenheder som tokomponenter på en en-dimensionel tidslinje, hvor den ene begivenhedkaldes "årsag" og den anden "virkning." Man ser i stedet alle socialehandlinger som tilbagevendende kredsløb, hvor alting påvirkes af alleting. Med denne erfaring i bagagen bør man huske, at man dels påvirkerprocessen med spørgsmål, og skal man endelig stille spørgsmål, børspørgsmålene være åbne og cirkulære og ikke hverken lukkede ellerlineære.
 
Lineære spørgsmål finder vi oftest i aftalefokuseret mediation menogså i den oprindelige mediationsform. De cirkulære spørgsmål finder vinaturligvis i den kognitive systemiske form, men også i den narrative,den transformative og i den humanistiske form. Men cirkulære spørgsmåler nyttige overalt, hvor man finder det nødvendigt at stille spørgsmål.
 
Ansvar
I mediation er ansvar noget, man påtager sig og ikke noget, derpåføres en. Ansvar drejer sig om fortiden. Mediation fokuserer på nuetog fremtiden. Kun i konflikter om kriminalitet (konfliktråd) ogmobning, er ansvarspåtagelse en forudsætning for, at mediationen i dethele taget kan begynde.
 
Vejledende begreber
En mediator må være fortrolig med begreber som empati,recognition, empowerment, assertion, mikrodynamikker, mikrofærdigheder,konversationsanalyse, diskursanalyse, interaktion, transaktion,systemisk teori, aktiv lytning, lineære og cirkulære spørgsmål. Igen erformålet med kundskaben, at man får sig en systematik og et sprog, dergør, at man kan gentage det, der virker og undgå at gentage det, derikke virker.
 
Oprindelig mediation
Oprindelig mediation er i udlandet også kendt under navnet ”community eller social” mediation.
 
Oprindelig mediation er kronologisk den første stilart i det, vi kalder mediationsbevægelsen (ca. 1970).
 
Fra denne form har de andre former udviklet sig enten som reaktioneller som udbygning. Formen tager udgangspunkt, at det, som vi tænker,forløber ad en anden bane, end det, som vi føler. Ved at inddrage defølelsesmæssige oplevelser får man adgang til data om krænkelse,smerte, ydmygelse, usikkerhed, utryghed, angst, bekymring, tab, sorg,håb og fravær af glæde.
 
De fleste mennesker træffer i langt højere grad afgørelser pågrundlag af ”historier/narrativer”, end på grundlag af fornuftsbaserededata. På et tidspunkt vil også rettens dommere erkende, at sådan erudgangspunktet for menneskelig beslutningsproces, herunder deres egen.Historierne er bærere af følelser, værdibegreber, moral/etik ogidentitet.
 
Hvad det er naturligt at gøre eller tænke hænger i langt højeregrad sammen med de historier, som vi fortæller andre og os selv, end dehænger sammen med evidens og fornuftsbaserede data. Men historierne ervirkeligheden i mediation, og derfor anser mange mediatorer det forvigtigt, at følelsesdelen af historierne kommer til overfladen imediation. Historierne bærer også data om bekymringer og uopfyldtebehov.
 
I oprindelig mediation er det vigtigt, at parterne får afklaret,hvad der er den enkeltes interesse, og en genvej til interessen gårgennem viden om bekymringer og uopfyldte behov. Selvom også de fleste”oprindelige” mediatorer ved, at alting hænger sammen med alle ting, ogat sociale processer er mere cirkulære end de er lineære, er denoprindelige mediation bygget op som en lineær følge af 5 eller flerefaser.
 
Under forhandlingsdelen af oprindelig mediation trækker man påavanceret forhandlingsteori, hvilket bl.a. viser sig ved, at man brugersine ressourcer på at underbygge sin egen position og få dentilgodeset, frem for at forstyrre eller ødelægge modpartens.Faseopdelingens struktur gør det muligt for mediator og parterne atorientere sig om, hvor man er henne i processens enkelte led.
 
Eksempler på oprindelig ukompliceret mediation
I al pædagogisk virksomhed er det nyttigt at tage udgangspunkt idet enkle. Når det enkle beherskes, kan man gå videre til det mereindviklede.
 
Uddannelsesvideoer fra uddannelse elever i ”peer mediation” ellerelevmediation er i høj grad nyttige for den mediator, der ønsker atlære at løse voksnes konflikter. Man kan med fordel se de bedste af demigen og igen, indtil man kan dem næsten udenad.
 
Nogle af disse uddannelses-videoer er så detaljerede om detgrundlæggende, at man ikke kan finde noget lignende påuddannelses-videoer for voksne.
 
Et særligt vidunder af en sådan video har vi i Peer Mediation fra1991. Den bærer næsten alt det centrale om oprindelig mediation i sig.Den blev lavet som en del af projektet ”Our own Town” i Tucson,Arizona.
 
Den findes i tre udgaver – afhængig af skoleelevernes ellergymnasieelevernes alder (elementary, secondary og high school), – somalle kan ses hos mig, men til hjertet går nok mest videoen lavet for demindre skoleelever.
 
Den (og de to andre) har jeg fået lov til at få tekstet til dansk.Indtil videre har jeg kun tekstet udgaven for de mindre elever, fordiden er mest charmerende og indeholder det meste af det, som skal brugefor at udføre ukompliceret mediation. Jeg bringer nedenfor nogleeksempler fra videoen, og du kan købe hele videoen hos Wessing Film,som du kan se i rammen til højre.
 
I videoen bruges mest lineære og åbne spørgsmål. Vær imidlertidopmærksom på, at spørgsmålet: "Kan du fortælle mere ..." er etcirkulært spørgsmål.
 
Videotræning klip ↓
   
 
Den enkleste og strengeste struktur du finder i elev mægling, ogkommende mediatorer opfordres til nøje at studere peer mægling og læreden variant af oprindelig mediation udenad, før du går videre til merekomplekse mediationer.
 
Som det fremgår af klippet nedenfor kan man erhverve både master, kandidat, ph.d., og doktorgrad i mediation.
 
Titel :
Peer Mediation
Engelsksproget med danske undertekster
 
Tape Spilletid: 28 minutter
 
Bestilles hos:
Wessing Film,
Absalonsgade 13,
DK-5000 Odense C,
Danmark
 
Videotræning klip ↓
   
 
 
Mæglerens Åbning
Det er utroligt vigtigt at lægge mærke til, hvordan de forskelligemediatorer åbner mediation. Fra den måde, der åbnes på, kan man næstenforudsige, hvordan resten af processen vil forløbe. De enkeltemediatorer åbner deres mediation på mange forskellige måder.
 
Åbningen fortæller meget om, hvilken form for stil mediator foretrækker at arbejde indenfor.'
 
Videotræning klip ↓
   
 
 
 
Titel :
Peer Mediation
 
Tape Spilletid: 28 minutter
(NTSC og PAL)
 
Order by:
Wessing Film,
Absalonsgade 13,
DK-5000 Odense C,
Danmark
I Red Devil Dog Leasing sagen , medierer Leonard Riskin  mellem en lejer (Anne) og en udlejer (Frank) (Den tekniske kvalitet vil blive forbedret).
  
Video training clip ↓

Mediator begins mediation in joint session.
Video training clips ↓
 
Titel:
The Red Devil Dog Leasing Case
Spilletid: 40 minutter
 
Bestilles hos:
 
Thomson/West 1-888-937-8539
Law students 1-800-850-9378
 
Adoption: ”Fortrudt” samtykke
Videotræning klip ↓
   
Hvis du trykker Positive Conflict Management Videoer ,kommer du til www.acrnet.org/library/catalogue.htm#pcmvideos ,hvor du kan finde og bestille en hel serie uddannelsesvideoer medkognitiv systemisk mediation udført af pionererne John Haynes og LarryFong som mediatorer (NTSC).
 
Hvis du vil have videoerne med norske undertekster, kan du købe dem hos Kirkens Familierådgivning, Otta, Norge (PAL) www.kfotta.no/videoer.htm
Titel:
Adoption:
The Chaos of Changing Consent med Larry Fong som mediator
Pris: $ 75.00
 
Order Code: V-1
 
 
 
Du kan købe den og de andre med norske undertekster hos Kirkens Familierådgivning, Otta, Norge (PAL) www.kfotta.no/videoer.htm
   
LawGroup UK: Family Mediation
   
Familieretsmediation er kommet til at spille en stor rolle i iengelske familieretssager under den relativt unge Family Law Act 1996(UK). Forskellige modeller af mediation er under udvikling ogafprøvning.
 
Vi ser nedenfor en video, der viser en familieretsadvokat iarbejde som mediator for et nyligt separeret par. Under mediationeninddrages spørgsmål om forældremyndighed, samvær, underholdsbidrag ogskifte af fællesboet.
 
Videoen viser uddrag fra to mediationsmøder, hvor advokaten Andrew medierer det separerede par, Colin og Elaine James, der spilles af toadvokater, der trækker på deres erfaring fra rådgivning af klienter ifamilieretssager.
 
Videoen fortæller også om de udfordringer, som Andrew oplever imediation, og de teknikker, han anvender for at overkommeudfordringerne i arbejdet med Colin og Elaine.
 
Videotræning klip ↓
   
 
 
 
 
Titel :
Family Mediation
Tape Running Time:
60 minutter (PAL)
Order by:
Stephen Madge c / o LawGroup UK,
Orbital House, 85 Croydon Road,
Caterham, Surrey CR3 6PD
Tlf. 01883 341341
Fax. 01883 340066
E-mail: 101714.234 @ compuserve.co
 
Aktiv Lytning
   
I aktiv lytning anvender man teknikker som pauser, opsummering afytringer og gentagelse af ord. Opsummeringerne og gentagelserne følgesaf en pause, der får taleren til at fortsætte sine ytringer. Øjeblikkeaf tavshed giver taleren anledning til refleksion og undertidentankespring. Vær forsigtig, når du stiller spørgsmål. Et hvertspørgsmål virker i en eller anden grad som dis-empowerment ogforstyrrer altid den talendes tankebane. Nogle af disse færdigheder sespå videoen nedenfor.
 
Videotræning klip ↓
   
 
 
 
Oprindelig Mediation: - En samtale i fem trin
   
Oprindelig mediation forløber i faser. Det vil kunne mærkes, hvisder forlader en fase forhastet, og så må man tilbage igen. Blandt deseks stilarter udføres også aftalefokuseret, humanistisk og narrativmediation i etaper eller faser, mens den transformative ogkognitiv-systemiske mediation mere følger tilbagevirkende kredsløb.
 
Fase et: Fri fortælling
 
Konflikter løser vi selv
   
Videotræning klip ↓
   
 
 
 
 
 
Titel :
Konflikter loser vi selv
 
Tape Spilletid: 28 minutter
(NTSC og PAL)
 
Købes hos:
Wessing Film,
Absalonsgade 13,
DK-5000 Odense C,
Danmark
Fase to: Afgrænsning af problemer, emner eller opgaver
 
Ofte kan du afdække udækkede behov, ved at være opmærksom på, hvad parterne gerne ville have, der skulle ske.
 
Videotræning klip ↓
   
 
Spørgsmålene kunne også have været afgrænset på en anden måde.
 
Videotræning klip ↓
   
 
 
Fase tre – Generering af valgmuligheder
Fra behov til løsninger.
 
Videotræning klip ↓
   
I skolegården (7 mb)
 
I Red Devil Dog Leasing sagen,hvor Leonard Riskin mægler mellem Anne og Frank, vi er nået frem til stadiet med generering af valgmuligheder.
 
Videotræning klip ↓
   
 
Fase fire – Forhandling om valgmuligheder
   
I Red Devil Dog sagen forhandler Anne og Frank nu om løsninger, og vi ser mediator opsummere og stille hypotetiske spørgsmål.
 
Videotræning klip ↓
   
 
Fase fem – Aftale
   
I Red Devil Dog harAnne og Frank nu indgået en aftale, og vi hører mediator opsummere.
 
Videotræning klip ↓
   
 
Interventionsteknikker
   
Peer Mediation


Se nogle enkle, men alligevel meget vigtige og nyttige teknikker.
 
Videotræning klip ↓
   
Stop og tænk dig om (21 mb)
 
 
 
Vær model for parterne (13 mb)
 
Titel :
Peer Mediation
 
Tape Spilletid: 28 minutter
(NTSC og PAL)
 
Order by:
Wessing Film,
Absalonsgade 13,
DK-5000 Odense C,
Danmark
Øvelse:
 
Prøv at besvare spørgsmålene nedenfor
   
 
1. Hvad er de væsentligste forskelle mellem de seks hovedstrømninger i mediation?
2. Hvad er empati?
3. Hvad er assertion?
4. Hvad er empowerment?
5. Hvad er recognition?
6. Hvad er kontekst?
7. Hvad er forskellen mellem mediators åbninger i de viste videoer?
8. Hvilken rolle spiller følelsesmæssige oplevelser for afdækning af behov, bekymringer og interesser?
9. Hvad vil være en god måde at afslutte lytning til den ene part i første fase, før du giver den anden part ordet?
10. Hvad vil være en god måde at starte lytning til den anden part i Fase et?
11. Hvad menes der med "kollektiv hukommelse"?
12. Hvad kan blive konsekvensen af at forlade en etape, før man er færdig med den?
13. Hvordan kommer man fra første til anden fase?
Jeg tager nu igen imod klienter til mediation.
Som retsmægler har jeg opnået aftale mellem parterne i 96% af konflikterne uden at lægge pres på parterne.
Procentberegningen er foretaget ved at sammenholde antallet af sager, som jeg har haft til retsmægling, med det antal sager, som jeg har kunnet rapportere til retten, var løst og retssagen bortfaldet.
Retsmæglere i Danmark, Norge og andre lande er uddannet i empatisk proces, men det er ikke den, som de praktiserer. De føler sig neutrale, men er det ikke. De beslutter sig tidligt for et bestemt udfald, som de styrer parterne hen i mod.
Min forskning har vist, at det sker åbent og skjult.
Gennem min dialog med parterne skønner jeg, hvorvidt empatisk proces og dialog kan føre frem.Det er langt fra tilfældet. Parter, der er i konflikt, er overrepræsenteret, når det gælder manglende evne til empatisk proces.
Det som jeg til forskel fra andre gør, er i de tilfælde at skifte til anden mediationsform
Fornavn
E-mail
Telefon
Bemærkninger
Indtast koden i feltet herunder: obz
    
Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.  Læs mere om websitets cookies.